1984 SRCN Jaarverslag

Bestuur

  • Voorzitter: Hans van den Brink
  • Secretaris: Greet Dekker-Bruning
  • Penningmeester: Hans Veger
  • Bestuursleden: Ineke van Leenders, Jan Muntendam, Albert Ytsma

Kascommissie

  • Onno Boers
  • Jan Walig

Verslag

Het jaar 1984 is voor de SunfishkIasse vooral een goed jaar geweest, omdat de klasse door de International Yacht Racing Union (lYRU) als international klasse is erkend, hetgeen inhoudt dat de klasse in Ne-derIand automatisch een nationale klasse i.p.v. een klasse met beperkte eenheid, is geworden. Aan het Iaatste zijn een aantal restricties en voorwaarden verbonden door het KNWV, waaraan moet blijven worden voldaan M.a.w. deze “last” is ons door de internationaIe erkenning van de schouders genomen.
Er zijn dit jaar weer een aantal nieuwe Ieden gekomen, die gelukkig ook aan de wedstrijden deelnemen. Ons ledenbestand schommelt om de 70 Ieden: het bestuur heeft dit jaar ook weer een paar Ieden wegens wanbetaling van de ledenlijst geschrapt.
Uit het Financieel Jaarverslag blijkt, dat de vereniging er redelijk goed voorstaat, zodat het bestuur de jaarvergadering zal voorstellen de contributie 1985 niet te verhogen.
De verkoop van Sunfish T-shirts is niet spectacuIair, maar alle beetjes heIpen.
Jammer genoeg was er op de Hiswa 1984 op de stand van het KNWV geen ruimte genoeg om aan alle klassen een plaatsje toe te kennen en ook de Sunfishklasse was uitgesloten.
Bij het KNWV zijn we nu als klasse zo Iangzamerhand heIemaaI ingevoerd, hetgeen blijkt uit de veIe circulaires, aankondigingen etc- van diverse commissies van het Verbond, die op het secretariaat worden ontvangen-Zo hebben Henk Nauta en ondergetekende de SunfishkIasse vertegenwoordigd op een vergadering van het KNWV en afgevaardigden van alle klasse-orga-nisaties op 17 februari 1984/ waarbij diverse onderwerpen zoals relatie Verbond/kIassen, wedstrijdkaIender etc. aan de orde kwamen.
Ook werden wij dit jaar voor het eerst uitgenodigd mee te doen aan de wedstrijden om de HISWA-Bokaal op zondag 11 maart op de Nieuwe Meer in Amsterdam. Van eIke klasse doet er een boot mee en met behulp van een vooraf vastgestelde formuIe probeert men het resultaat te berekenen.
Jan Walig, Sunfishkampioen 1983/ zeilde voor onze klasse: door de geringe wind was het moeiIijk varen voor hem.
Ook deden er op zondag, 8 apriI, 5 SunfishzeiIers t.w. Geert en Joost van Leenders, Richard Klabbers, Albert IJtsma en Jan Walig, aan een teamwedstrijd van eenmanskIassen, we Ike op Loosdrecht werd gehouden en georganiseerd door de Dutch Contender Association, vanwege hun 15-jarig jubileum- Doordat er bij de ochtendwedstrijd niet veeI wind stond, waren de Sunfishes in het nadeel. ‘s-Middags was het beter en zodoende eindigde ons team, na toepassing van de formule, niet helemaal onderaan.

Sunfish Jaarprijs

Nederlands Kampioen

Uitslagen

Worlds

Previous post 5e Open NK Sunfish – Harderwijk
Next post 1985 Sunfish Worlds report