1986 Senior Olympics – Curacao

Op uitnodiging van de Curacau Sunfish Association heb ik deelgenomen aan de Senior Olympics; een beIevenis om niet snel te vergeten, Aan deze wedstrijden kunnen zeilers meedoen van 40 jaar en ouder.
Na een prachtige en snelle vliegreis van 9 uur werd ik op het vliegveld opgewacht door een van de Ieden van het wedstri jdcomitee. Het weer was er volgens mijn begrippen schitterend, maar volgens de plaatselijke begrippen niet zo best. Het was nl. iets bewolkt, maar toch 30°C.;. die bewolking behoedde juist voor algehele verbranding en zeker tijdens het zeiIen was ik er best gelukkig mee. AIs je geen bierdrinker bent, dan wordt je dat weI in dit land, want dat houdt je overeind in die warmte.
Het zeilgebeuren vond plaats op het Spaanse Water, een baai met een uit-Ioper naar de Carabische Zee. Een grillig gevormd water met veeI eiland-jes en een rotsachtige bodem. Het is +3km Iang en1km breed, omringd door de Tafelberg, heuvels en last but not least SheIl tanken.

Het wedstrijd”hoofdkwartier” was gezeteld in de Jachtclub Asiento in de streek Brakke Put (voor de plaatselijke kenners); een mooie en gezellige akkomodatie (en gelukkig een grote bar).
V66r de club, aan de westzijde van het water dus, werd gestart, zodat het geheIe Spaanse Water opgekruist moest worden naar de loefboei (daar kwam geen eind aan), dan twee halve windse rakken, dan voor de wind verder naar de Ioefboei van de start, waarbij overigens steeds gegijpd moest worden en kruisend naar de finish.
Al met a I was dit een redelijk eind varen en met twee wedstrijden op een dag en de wind van hard tot zeer hard, werd het niet a I Ieen een “zeilslag” maar ook een “konditiesIag”«
De serie bestond uit 6 wedstrijden en practicerace, ter verkenning,
Zoals al gezegd waaide het flink die week: 2 dagen windkracht 6 tot 7 en de laatste dag 8! De oorzaak hiervan was een wervelstorm in de buurt van Venezuela, waarvan wij in een uitloper zaten. Normaliter waait het in deze tijd juist minder, windkracht 3 tot 4 en de rest van het jaar 5 tot 6.
Een moeiI ijke situatie voor het wedstrijdcomi temeer daar er ook twee
dames meezeilden; die hebben het moeilijk gehad!
Het was echter we I mijn weertje, hoewel het voor een vakantie zeer zwaar werken was! Door mijn Iengte en een redelijk goede konditie, ook vanwege het roeien, kwam ik niet in a I te grote problemen.
Het is overigens we I heerlijk varen daar; gewoon in een sportbroekje en T-shirt en de bakken water die je over je heen krijgt, I ijken uit de geyser te komen. Een zwemvest is ook n i et nodig, omdat het water* zo zout is, dat je rede I ijk bl ijft drijven. Dat maakte het we I makkel ijker om onder je giek door te komen, omdat die vanwege de harde wind vrij Iaag h i ng.
De deelnemers kwamen uit de V.S., Engeland, Martinique, Venezuela, Cura-cau en NederI and dus. Veel van deze zeilers hadden a I diverse keren dee I-genomen aan de were Idkampioenschappen; een redelijk sterk veld van in to-taal 24 Sunfishes. De deelnemers werden ingedeeId in Ieeftijdsgroepen van elk 5 jaar verschiI, dus van 40 t/m 44 jaar en 45 t/m 49 jaar enz. en iedere groep had z’n eigen kIeur wimpel.
De twee oudste zeilers, Amerikanen, waren zeIfs 72 jaar, die we I iedere wedstrijd startten, maar bijna nooit de finish haalden!
Tot mijn verrassing kwam ik in de practicerace al aardig mee en werd 6e.
De eerste twee wedstrijden eindigde ik resp. op de 7e en 5e plaats, ter-wijl ik in de derde wedstrijd ook weer derde werd. De vierde race begon slecht, doordat iemand onregIementair “bij mij binnen kwam varen” zo’n 30 seconden v66r de start en voordat een en ander weer uit de knoop was, was het veld a I op weg. Toch nog 8ste geworden en dat kon ik als slecht-ste resultaat aftrekken. Hierna volgde de rustdag, waarop een plaatselijke dee Inemer met mij het he Ie eiland heeft rondgetoerd, tenslotte reis je niet zo ver om alIeen in zo’n bootje te varen!
Overigens stond ik na 4 wedstrijden (met aftrek) op een gedeeIde 5e plaats en nog we I met een viervoudig kampioen van Curacau; ik was daar best al trots op, temeer daar ik deze zomer nog praktisch niet gevaren had en on-bekend water, hoewel dat laatste natuurlijk voor meer deelnemers gold.
In de 5e wedstrijd heb ik toen mijn slag geslagen;bij windkracht 8! werd ik na een zeer goede start4e en mijn konkurrent 8ste. Door in de laatste wedstrijd gewoon “bij” te blijven, consoI ideerde ik mijn 5e plaats in het algemeen eindkIassement met slechts 66 n zeiler van Curacau, de plaatselijke kampioen, v66r mij.
In mijn IeeftijdskIasse ben ik zesmaal 66n geworden, maar dat was niet zo’n verdienste; zij hadden bij die harde wind toch te weinig konditie en zij zijn de laatste dag niet eens gestart.
AI met aI een fantast isch evenement met een geweldig slot: een feestelijk diner met de prijsuitreiking, waarbij de winnaar, een Amerikaan, het zwembad inging. De onderl inge sfeer was ook de he Ie week prima, mede ook doordat het wedstrijdcomi t6 voor een perfekte organisatie had er waren ook weinig protesten.
Voor mij was het een sportieve vakantie met veel vriendschappeI ijke kontakten en met zeIfs nog twee mooie prijzen in de koffer terug naar Holland
Jan Dekker

Previous post Sunfish Worlds 1986 report
Next post 1986 7e Open NK Sunfish – Alkmaardermeer